کتب پیشنهادی برای ترجمه در حوزه مهندسی کشتی سازی 


لینک دانلود


http://dl.kashti.ir/NOTES/translate.pdf