.هر قسمت گزارش به تفکیک بصورت مفصل شرح داده شده است...این گزارش 75 صفحه بوده و گزارشی کامل در زمینه CFD است. این دوره بصورت پیوسته هست و هر سری یک مثال جدید ارائه می شود.

1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک و ... 

2) معرفی مسئله چاه حرارتی

3) آموزش گام به گام ایجاد مدل هندسی در ANSYS Design Modeler 17.0

4) آموزش نامگذاری سطوح

5) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing

6) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS CFX 17

7) آموزش حل مسئله در CFX Solver Manager 17

8) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

 

در این گزارش همچنین روش های اتصال دو سطح مشترک در CFX  شرح داده شده است.
مبلغ واقعی 8,000 تومان    با تخفیف : 2%
مبلغ قابل پرداخت : 7,840 تومان