این گزارش در مورد شبیه سازی جریان در یک لوله است که نتایج آن با نتایج تحلیلی نیز مقایسه شده است .هر قسمت گزارش به تفکیک بصورت مفصل شرح داده شده است...این گزارش 82 صفحه بوده و گزارشی کامل در زمینه CFD است. این دوره بصورت پیوسته هست و هر سری یک مثال جدید ارائه می شود.

1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک و ...

2) معرفی مسئله جریان پوازیه

3) آموزش گام به گام ایجاد مدل هندسی در ANSYS Design Modeler 16.0

4) آموزش نامگذاری سطوح

5) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing

6) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS CFX 16.0

7) آموزش حل مسئله در CFX Solver Manager 16.0

8) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 16.0

مبلغ قابل پرداخت : 7,000 تومان