شما با خرید این آموزش که بصورت اختصاصی تهیه شده است. روند نصب کامل نرم افزار به همراه فعالسازی و شروع کارمقدماتی با نرم افزار تک پلات را به سرعت فرامی گیرید.
مبلغ قابل پرداخت : 6,000 تومان