امروزه استفاده از کدهای تجاری به منظور ارزیابی سیستم های مهندسی بطور روز افزونی در حال رشد است. تا آنجاییکه ما با انواعی از کدهای تجاری که دفاتر طراحی آنها را توسعه می دهند روبرو هستیم. بطور کلی هر مسئله مهندسی برای حل نیازمند یک ابزار مناسب است. برای انتخاب یک ابزار مناسب باید تحقیق نمود که آیا آن ابزار نیازهای ما را برآورده می کند یا چقدر برای نیاز ما طراحی شده است. معمولا چون مدلسازی جریان های دوفازی بصورت کد نویسی زمان بر و دارای مشکلات خود است. به ناچار استفاده از کدهای تجاری در این حوزه الزامی است. در این گزارش مقایسه ای بین کدهای تجاری رایج در بازار و توانایی های هرکدام به تفکیک آورده شده است. این توانایی ها می تواند کار ما را در انتخاب ابزار مناسب راحتر کند.


مبلغ قابل پرداخت : 7,000 تومان