در متالورژی پودر دارای ترکیباتی آهنی، از مخلوط کردن روغن های عالی برای تسهیل فشرده سازی و تخلیه استفاده می شود. این روان کننده ها در مراحل اولیه از پخت[1] بواسطه تجزیه و یا عمل تبخیرحذف می شوند. برای اطمینان یافتن از تجزیه تدریجی روان کننده و تکامل گازها، چرخه حرارت دهی ممکن است در یک دمای متوسط قطع شود. این نوع عمل را پیش پخت[2] می نامند. اگرچه پیش پخت بطور گسترده ای استفاده می شود اماا  اطلاعات کمی در رابطه با اثرات آن بر روی خواص محصول وجود دارد.

این تحقیق شامل موارد زیر می باشد:

 

مقدمه

 

مواد ها و روشها

بحث و نتیجه گیری 

آنالیز حرارتی دیفرانسیلی

آنالیز حرارتی وزنی

اندازه گیر انبساط حرارتی

تغییر ابعادی در پیش پخت  پخت

استحکام پخته شده

نتیجه گیری

مراجع

  

 


مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان