بررسی انتقال حرارت جابجایی و افت فشار در سینک حرارتی میکرو کانال

§ مقدمه

§ تجهیزات و روش آزمایش

§ حلقه تست

§ مقاطع تست

§ شرایط عملیاتی

§ تقلیل داده ها

§ نتایج و بحث

مراجع
مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان