عملیات های جدا سازی فرسایشی لیزریماکرو و میکرو ماشینکاری

 1. مقدمه
 2. مکانیزم های پایه ای در طول برهمکنش های تشعشی کوتاه
 3. جداسازی فوتوگرمایی
 4. مدل های بدون حرارت
 5. تنش های مکانیکی
 6. برخورد پالس نانو ثانیه
 7. کاربرد ها
 8. پالس های کم انرژی (کمتر از 150 نانو ژول)
 9. پالس های با انرژی متوسط (150 تا 500 نانو ژول)
 10. پالس های پر انرژی (بیشتر از 500 نانوژول)
 11. برشکاری نهان
 12. محصولات نمایش صفحه تخت معکوس شده مهندسی
 13. روش انتقال لیزر
 14. میکرو روکش کاری
 15. شکل گیری چاپ لیزری
 16. میکرو ساختارها
 17. خلاصه
 18. مراجعنام و نام خانوادگی
ایـمیل *
موبایل

مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان