1) معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک و ...

2) توصیه های شبیه سازی و رفع خطاهای حلگر CFX در شبیه سازی عددی

 

در این گزارش تمامی توصیه های مدلسازی جریان در CFX به تفکیک برای انواع جریان های یک بعدی دوبعدی سه بعدی ..... ونوع شبیه سازی ... انواع خطا های رایج در پنجره حلگر....بازرسی پنجره مانیتورینگ خروجی شرح و نحوه رفع خطا شرح داده شده است و به تمام مدلسازها که از کدهای تجاری مثل CFX هم استفاده می کنند توصیه می شود.
مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان