سرفصل ها :

1) آشنایی با CEL در CFX

2) مقدماتCEL و بیان سلولها

3) نوع دستورات و الویت عمل گرها

4) عمل گرهای CEL

5) عبارت شرطی if

6) ثوابت CEL

7) انجام یک مثال جامع

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.مبلغ قابل پرداخت : 18,000 تومان