1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک و ...

2) اجرای ANSYS CFX در محیط Workbench

3) حالات مختلف سلول ها و مدارزنی در ورک بنچ

4) انواع پنجره ها در ورک بنچ

5) شاخه بندی حافظه در ورک بنچ

6) نحوه اجرای CFX در ورک بنچ، معرفی انواع محیط ها ، انواع کلید میانبر

7) تعریف خواص دامنه حل، حلگر،مدیریت حلگر، محیط پس پردازش CFD Post

8) انواع فرمت خروجی و پسوند فایل در Workbench و CFX

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.مبلغ قابل پرداخت : 10,000 تومان