1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک و

2) حدس اولیه حل در CFX، تنظیم نتایج حل اولیه برای حل گذرا، کنترل حلگر

3) انواع طرح گسسته سازی، کنترل حلگرCFX ، انواع گام زمانی و معیارها، تئوری باقیمانده حل

4) توقف حل و کنترل خروجی، پردازش موازی و تنظیم هسته ها در CFX

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گرددمبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان