1) قدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) مدلسازی دامنه حل، انواع فشار در CFX

3) انواع مدل سازی شناوری، پدیده های مربوط به دامنه حل CFD

4) نحوه و روش های مدلسازی افت فشار در محیط متخلخل، مدلسازی جریان تراکم پذیر

5) تنطیم انواع شرایط مرزی در CFX، توصیه تنظیم دامنه حل با توجه به تجربه

6) مدلسازی جریان خارجی، نکات مدلسازی دامنه حل با توجه به تجارب CFD

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان