1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) معادلات حاکمه بر حرارت در CFX، مدل های انتقال حرارت CFX، تشعشع در CFX

3) انواع تشعشع و مدل های آن در CFX، تنظیم انتقال گرما در شرایط مرزی

4) مدلسازی انتقال حرارت دیواره نازک، مدلسازی مقاومت حرارتی سطح تماس،

5) مدلسازی انتقال حرارت جابجایی، متغیرهای انتقال حرارت CFX و توصیه هامبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان