1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) آشفتگی از لحاظ CFD، تشخیص جریان آرام از آشفته، معادلات حاکمه بر آشفتگی در CFX،

3) مدل های توربولانسی در CFX والزامات آنها، مدلسازی جریان نزدیک دیواره،

4) تنظیم آشفتگی ورودی جریانمبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان