1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) دلایل ایجاد جریان غیر دائم

3) تحلیل CFD جریان گذرا و نحوه حل آن، تنظیمات تغییر تحلیل در CFX، تنظیمات گام زمانی و زمان مورد نیاز، تنظیم شرایط مرزی بوسیله UserFORTRAN، شرایط اولیه حل برای گذار

4) انواع طرح حلگر، کنترل چاپ خروجی ها، بررسی مانیتورینگ حلمبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان