1) مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

2) انواع حرکت در CFD، انواع سیستم مختصات در CFD

3) نحوه تنظیم تغییر گام مرزهای متحرک نسبت به نواحی ساکن، معادلات ناویر استوکس در چهارچوب دوار،

4) نحوه تغییر شکل شبکه محاسباتی در CFX، مدلسازی حرکت جامد، تنظیم روش حرکت جسم جامد

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد

 


مبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان