1) معرفی CFD‌در فلوئنت، انواع روش گسسته سازی، اهداف مدلسازی، مش بندی، مقایسه انواع مش بندی، بررسی نتایج، شروع ANSYS Fluent در Workbench، پردازش موازی،

2) محیط گرافیکی انسیس فلوئنت، تنظیم میانبر ماوس، نحوه وارد کردن شبکه، دو روش تبدیل مش به Polyhedral، اطلاع از نحوه کیفیت شبکه بندی، بازخوانی و اصلاح شبکه

3) محیط تعریف مواد یا کتابخانه مواد، پایگاه اطلاعاتی مواد در انسیس فلوئنت، انواع پروفیل های داده در فلوئنت (نقطه ای، محوری، خطی، مش و ...) تنظیم جریان پریودیک

4) جریان های گردابی و جرخشی، جریان های تراکم پذیر و معادلات، جریان های غیرلزج، تنظیمات جریان غیر لزج، نواحی سلولی و شرایط مرزی، نواحی سیالاتی، جامداتی،

5) انواع شرایط مرزی در فلوئنت و نحوه تنظیم بندی، نحوه تعیین پارامترهای توربولانس و معادلات، بررسی انواع شرط مرزی بصورت جداگانه با معادلات، شرایط مرزی حرارتی،

6) مقاومت حرارتی در دیواره های نازک، هدایت حرارتی در دیواره ها، شرط مرزی محوری و متقارن یا سیمیتری، نحوه تعریف شرط مرزی پریودیک خطی و دورانی، تنظیم شرط مرزی Internal Face، تنظیم شرط مرزی Pressure Far- Field، تنظیم شرط مرزی Outflow

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان