دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده

بررسی عددی جریان سیال و انتقال حرارت در سه راهی اختلاطی بوسیله فلوئنت 17.01

- مقدمه : معرفی دینامیک سیالات محاسباتی و فرآیند کلی آن، نحوه گسسته سازی معادلات حاکم، آشفتگی و مدل‌های عددی، نحوه مدل‌سازی جریان نزدیک دیوار‌ه، مدلسازی نواحی ساکن و دوار یا متحرک

- معرفی مسئله

- شبکه بندی و بررسی شبکه بندی در فلوئنت 17.02، مقیاس بندی مش و ارزیابی شبکه، نمایش هندسه و تنظیمات واحدها، فعال کردن مدل های حرارتی ، تعیین یک ماده جدید، تنظیم شرایط سلولی، تنظیم شرایط مرزی، تنظیمات توربولانسی، تنظیمات تعریف مانیتور برای چاپ نتایج در خروجی، مقدار دهی اولیه به روش هیبریدی، نحوه پس پردازش مقدماتی، بررسی تعادل جرم و حرارت در شبیه سازی، خارج شدن از فلوئنت و پس پردازش در CFD-Post ، تعریف صفجه، رسم میدان سرعت برداری، ترسیم خطوط جریان حول دیواره ها، تعریف سطوح همتراز یا Isosurface

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد + فایل هندسه و شبکه بندی

مبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان