بررسی عددی جریان تراسونیک برروی ایرفویل و اعتبار سنجی بوسیله نتایج آزمایشگاهی

 

1) شروع کار با Ansys Workbench، ایجاد پوشه بندی و فضایی برای کاربر، کحیط کاری فلوئنت 17.02، وارد کردن شبکه و هندسه، تنظیمات دقت حل، تغییر مقیاس مش، ارزیابی شبکه و نحوه رفع خطا یا عیوب، گزارش کیفیت شبکه و توصیه ها، نکاتی در مورد Y+ ، کیفیت تعامد، انتخاب حلگر و مدل ها،

2) انتخاب مواد، تنظیم شرایط عملکردی، تنظیم شرایط مرزی، زبانه حرارتی، مقادیر مرجع، روش ها حل، کنترل حلگر، مانیتور کردن حل ها، تعریف مانیتور، مقدار دهی اولیه به حل، ارزیابی حل مسئله، تنظیمات مسئله، انجام محاسبات، پس پردازش، مقایسه نتایج با داده های آزمایشگاهی، تعریف کانتور و پس پردازش بیشتر

از آنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یا بخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد. + فایل شبکه بندی و داده های آزمایشگاهی

مبلغ قابل پرداخت : 17,000 تومان