- طراحی آزمایش

- داکت تخلیه

- ابزار دقیق

- مانیفولد تخلیه

- آینه IR

- نتایج 

-تست بلاکی آب

- تزریق آب نازل خروجی

-نتیجه گیری و کارهای آینده

- تصاویر خروجیمبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان