در این آموزش مراحل تنظیم شبیه سازی جریان در یک موتور احتراق داخلی در چندین حالت مختلف به همراه پروفیل های ورودی قرار داده است. این هندسه و فایل های ورودی را باید از پرتال انسیس تهیه نمود که در حال حاضر به علت تحریم قابل تهیه نیست. این آموزش به علاقه مندان موتور های احتراق داخلی توصیه می گرددمبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان