- معرفی ویژگی جریان در توربوماشینها

- حلگرهای و ترم های معادله ناویر استوکس در توربوماشین ها

- معرفی تکه کدها در اپن فوم

- معرفی حلگرهای به تفکیک

- آدرس پوشه بندی حلگرها

- خواص فایل روش SRF

- شرایط مرزی SRF

- تئوری روش MRF در اپن فوم

- شرایط مرزی و ترم کورلویس در MRF

- روش مش متحرک Moving Mesh

- حلگر icoDyFoam، DynamicMesh

- ابزار ایجاد شبکه TurboFVMesh

- تنظیم حل دو بعدی و سه بعدی

- انواع سطوح  مشترک

- روش اتصاب سطوح GGI

- مراجع

 


مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان