یکی از روش های بهینه سازی برمبنای هندسه بندی پارامتریک است که امروزه بطور سریعی در حال رشد است در این روش بطور زنده می توان تغییرات هندسی را مشاهده و عملیات بهینه سازی را اعمال نمود. در این پایان نامه انواع روش های بهینه سازی شرح داده شده سپس بوسیله کیسز یک مسئله بهینه سازی با لینک کردن به یک کد تجاری آموزش داده شده است سرفصل های شامل :

مقدمه
 بهینه سازیالگوریتم های بهینه سازی
 الگوریتم sobol
معرفی نرم افزارها
 نرم افزار STAR-CCM+
 نرم افزارCAESESFFW
مدل سازی هندسه گلایدر
 مدل سازی بال گلایدر
 ایجاد پروفیل مقطع بال
جداسازی سطح مکش و سطح فشار
 تکمیل لبه فرار
 زاویه حمله
 ریشه و نوک بال
 تولید سطح بال
 تولید خودکار انواع هندسه با استفاده از پارامترها
تعریف متغیرهای طراحی
 ایجاد و اجرا موتور و هسته طراحی
 بررسی و مرور طراحی
 جدول نتیجه
 پیش پردازش اولیه
 مدل سازی بدنه
 مدل سازی دامنه محاسباتی
 خروجی STL از دامنه محاسباتی
 اتصال با یک نرم افزار خارجی
 وارد کردن هندسه
 Input Files
 انجام محاسبات
 Post processing
ترسیم کانتور
 مقطع زدنمبلغ قابل پرداخت : 40,000 تومان