دوره طراحی اجسام خط جریانی

طراحی پروانه دریایی بوسیله سری های استاندارد

- معرفی انواع سری های استاندارد

- نحوه طراحی پروانه و نکات طراحی در حالات مختلف

- حل یک مثال عملی برای یک کشتی

- فلوچارت کامل طراحی و انتخاب پروانه به روش سری های استاندارد بی وگینینگ

 

 


مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان