1) مقدمه

2)معرفی مسئله

3) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیلهANSYS Fluent 17.0

4)آموزش حل مسئله درFluent Solver Manager 17.0

5)آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازشCFD Post 17.0

ازآنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یابخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.مبلغ قابل پرداخت : 13,500 تومان