دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده(فلوئنت)

شبیه سازی عددی توربین بادی به روش پایا و گذرا (بوسیله UDF نویسی)

 

1) معرفی مسئله و دو روش مدلسازی (پایا و گذرا)

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

4) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17.0

5) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17.0

به همراه فایل مش و UDF

ازآنجاییکه این فایل بصورت پیوسته کامل است می تواند به عنوان پایان نامه یابخش اصلی یک پایان نامه قابل استفاده باشد و به دانشجویان توصیه می گردد.

 


مبلغ قابل پرداخت : 13,500 تومان