دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

شبیه سازی جریان در فلاش تانک با روش VOF

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS CFX 17.0

5) آموزش حل مسئله در CFX Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

به همراه فایل شبکه بندی و توضیحات گام به گاممبلغ قابل پرداخت : 13,500 تومان