دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

شبیه سازی گردابه های دنباله یک استوانه به روش پایا و گذرا

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS CFX 17.0

5) آموزش حل مسئله در CFX Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

 

به همراه خروجی با تبدیل فوریه FFTمبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان