دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

محاسبه عدد ناسلت جریان درون لوله بوسیله CFD

 1) معرفی مسئله

2) مدلسازی هندسی

3) آموزش نامگذاری سطوح

4) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

5) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

6) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

7) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

 

با راهنمای فرمول نویسی در قسمت پردازش CFD Post


مبلغ قابل پرداخت : 13,500 تومان