دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

آنالیزپارامتریک در ورک بنچ بوسیله انسیس فلوئنت برای سیستم تهویه یک خودرو

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

به همراه فایل ورک بنچ و تنظیمات کاملمبلغ قابل پرداخت : 15,500 تومان