دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

آنالیز پارامتریک جریان درون زانویی اختلاط

 

1) معرفی مسئله

2) مدلسازی هندسی

3) آموزش نامگذاری سطوح

4) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

5) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

6) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

7) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازشCFD Post 17

مبلغ قابل پرداخت : 13,500 تومان