دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

بررسی تاثیر وجود کاربران و کامپیوتر ها روی توزیع دما در اتاق کار

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17.0

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان