دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

مدلسازی عددی جریان و انتقال حرارت برای لامپ جلوی اتومبیل

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش

CFD Post 17

 

به همراه فایل شبکه و هندسه

 


مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان