دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

شبیه سازی عددی جریان در کمپرسور گریز از مرکز به روش SRF

1) معرفی مسئله

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

به همراه فایل شبکه بندی


 


مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان