دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

مدلسازی فروپاشی و بهم پیوستگی حباب های بخار

 

1) معرفی مسئله و انواع روش های مدلسازی جریان دو فازی در فلوئنت

2) آموزش نامگذاری سطوح

3) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

4) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

5) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

6) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

به همراه فایل شبکه بندیمبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان