دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده (فلوئنت)

شبیه سازی عددی پرشدن مخزن سوخت خودرو

 

1) معرفی مسئله

2) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی در ANSYS Meshing 17

3) آموزش گام به گام شبیه سازی بوسیله ANSYS Fluent 17.0

4) آموزش حل مسئله در Fluent Solver Manager 17

5) آموزش خروجی گرفتن از نتایج در پس پردازش CFD Post 17

به همراه فایل شبکه بندی و فایل های ژورنالمبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان