دوره دینامیک سیالات محاسباتی به زبان ساده

UDF نویسی، UDM نویسی و UDS نویسی در فلوئنت

جلسه اول

 

1) یو دی اف چیست، معرفی برنامه های یو دی اف و قابلیت های آن، توابع تعریف شده یو دی اف، نحوه عریف توابع برای ترم های چشمه در معادلات حاکمه، توابع تعریف شده برای خواص فیزیکی سیال، توابع تعریف شده برای نرخ های سطحی و حجمی واکنش ها در فرآیندها، توابع تعریف شده برای معادلات انتقال مربوط به کمیت های اسکالر، تعریف مدل های برای کمیت های گسسته، موقعیت های قابل دسترسی توسط توابع UDF، مراحل اصلی نوشتن و اجرای یک برنامه حاوی توابع UDF، مقایسه برنامه های تفسیری و کامپایل شده،

2) محدودیت های برنامه های UDF، واژهه ای محاسباتی در فلوئنت، انواع داده ها در فلوئنت، انواع دستورات حلقه در فلوئنت، ترتیب فراخوانی توابع UDF در فلوئنتمبلغ قابل پرداخت : 13,000 تومان