آموزش ویدیویی ICEM CFD جلسه دوم ( انواع ترسیمات هندسی و .......)

در این ویدیو شما نحوه ترسیمات هندسی از قبیل :

- نقاط

-منحنی ها و خطوط

- ویرایش نقاط و منحنی ها

- ترسیمات سطوح و ویرایش سطوح

- تبدیل نقاط به منحنی ها و سطوج و احجام

- استخراج خطوط هم تراس از یک سطح

- بررسی قسمتهای مختلف درخت طراحی

- نحوه تعریف بخش ها

را می آموزید ... تقدیم به CFD کاران عزیزمبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان