ترجمه روان فارسی بخشهای دینامیک سیالات محاسبات برای استاندارد دریایی ITTC

تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در CFD، اصول تأیید و اعتبار سنجی و روش ها

 

توصیه های ITTC

روش ها و دستورالعملهای مورد نیاز

آنالیز عدم قطعیت در CFD

تایید و اعتبارسنجی

اصول و روش ها

تحلیل عدم قطعیت در CFD، اصول تایید و اعتبار سنجی و روش ها .............................................. 2
1 هدف روش .............. 2
2 مقدمه ................................. 2
3 روش شناسی تأیید و اعتبارسنجی ................................ 3
4 روش های تایید ....... 4
4.1 مطالعات همگرایی ......................... 4
4.2 
Richardson تعمیم یافته
استخراج یا برونیابی ..................................... 5

4.3 برآورد خطاها و عدم قطعیت ها بوسیله فاکتور تصحیح ..................... 6
4.4 برآورد عدم قطعیت ها با فاکتورهای احتیاط ........................... 7
4.5 برآورد خطاها و عدم قطعیت برای متغیرهای نقطه ای ............................ 8
4.6 بحث برروی مسائل اساسی و عملی 9
5 روش های اعتبار سنجی ........ 10
5.2 استفاده از نتایج شبیه سازی اصلاح شده در مقایسه با اصلاح نشده ........................... 11
6 مراجعه ....................................... 11

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعملهای عملی برای کاربردهای CFD کشتی

توصیه های ITTC

روش ها و دستورالعملهای مورد نیاز

راهنمایی های کاربردی برای کاربرد های دینامیک سیالات محاسباتی برای کشتی

فهرست مطالب
1. مقدمه ................................. 2
2. پیش پردازش .............................. 3
2.1 هندسه ......................................... 3
2.2 دامنه محاسباتی و شرایط مرزی ..................... 4
2.3 شبکه ................................................ .. 4
2.3.1 شبکه های سازمان یافته ........................... 5
2.3.2 شبکه های بدون سازمان 5
2.3.3 شبکه های ترکیبی و تکنیک های دیگر ..................................................... 5
2.3.4 انواع سلول ها .................................... 6
2.3.5 وضوح شبکه بندی........................... 7
2.3.6 ناحیه نزدیک به دیواره 8
2.3.7 کیفیت شبکه ............................... 10
3. محاسبه ....... 10
3.1 مدل های آشفتگی ....................... 10

3.1.1 مقیاس­های آشفتگی ......................... 10
3.1.2 مدل های متوسط گیری شده رینولدز ناویر 
 استوکس .........11
3.2 مدل سازی نزدیک به دیوار ..................... 12
3.3 زبری سطح ........................ 13
3.4 طرح های عددی ......... 13
3.5 سطح آزاد.................................. 14
3.6 گام زمانی.............. 15
3.7 محاسبات موازی............... 15
3.8 همگرایی .................................. 16
4. پس پردازش ..........16
4.1 نمایش دادن ................................. 16
4.2 تأیید و اعتبار سنجی ......... 17
5. مراجع 18
6. مراجع دیگر 
CFD
دستورالعمل ها ..................................... 18

استفاده از ابزارهای RANSبرای پیش بینی مانور

فهرست مطالب

استفاده از ابزارهای RANS برای پیش بینی مانورپذیری ........................................ 2.
1. هدف راهنمایی ................ 2
2. رویکرد شبیه سازی ............... 2
2.1 ملاحظات عمومی 2
2.1.1 مقیاس 2
2.1.2 معادلات حاکمه سیال 2
2.1.3 مدل آشفتگی 3
2.1.4 مدل پیشرانش 3
2.1.5 شبکه محاسباتی 4
2.1.6 مختصات مرجع 5
2.1.7 شرایط مرزی 5
2.1.8 رفتار سطح آزاد 6

2.2 شبیه سازی مستقیم مانور 7
2.2.1 معادلات حرکت کشتی 7
2.2.1.1 جفت شدن حرکت و جریان کشتی 8
2.3 شبیه سازی حرکت های اجباری 8
2.3.1 حرکات اجباری کشتی 9
2.3.2 تحلیل نیروهای پیش بینی شده 9
3. اقدامات اولیه....................... 9
4. نمونه ها ........................... 10
4.1 شبیه سازی مستقیم مانور 10
4.2 شبیه سازی بر اساس مشتقات 10
5. مراجع 14

 

 

 

V & V راه حل های RANS در پیش بینی قابلیت های مانور

 

فهرست مطالب

1. هدف از راهنمایی ................ 2
2. تایید شبیه سازی های پایا.................... 3
2.1 حرکت مستمر خطی ....... 3
2.2 حرکات هارمونیک دینامیکی .............. 4
2.3 حرکات دایره ای ثابت .............. 6
3. تایید مدل سازی مستقیمی از اجرای مانور آزاد ............ 7
3.1 همگرایی تکراری ........................ 8

3.2 عدم قطعیت شبکه و گام زمان ...... 8
3.3 مدل یکپارچه زمانی ..................... 8
4. تایید شبیه سازی ها ... 9
4.1 حرکات مستقیم و دایره ای ثابت .......................................... ... 10
4.2 حرکات هارمونیکی دینامیکی ............ 10
4.3 مانورهای آزاد در حال اجرا ............... 10
5. مراجع .................................... 11

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت : 25,000 تومان