دوره آموزشی گرامر تافل بصورت اختصاصی

خلاصه زمان افعال و مجهولات

حال ساده، حال استمراری، حال کامل، حال کامل استمراری، گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل بعید، ماضی بعید استمراری، آینده ساده، آینده استمراری، آینده کامل، آینده کامل استمراری، معلوم و مجهولات

قیود هر زمان به تفکیک، فرمول های مختلف، ملاحظات هر زمان به تفکیک، نمودار هر زمان به تفکیک، مثال های کامل برای هر زمانمبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان