دوره آموزشی طراحی توربین و پروانه باز و داکت دار و CRP

 

آموزش 1 دستور المعل بدست آوردن فایل ابر نقاط هندسه

گرفتن خروجی هندسه فایل ابر نقاط از کد OpenProp V3.3.4

 

ورژن 3.3.4 اپن پراپ را نصب کنید. توربین یا پروانه مورد نظر ر اطبق شرایط کاری طراحی کنید و سپس طبق تصاویر درون فایل بصورت گام به گام  تغییرات را برروی کد اعمال کنید و خروجی فایل مختصات هر مقطع از تیغه بصورت سه بعدی ارائه می شود. این راهنما برای نرم افزار راینو است ولی برای سالید هم با تغییرات یکسان در خطوط کد سالید ورک نیز قابل اعمال است.مبلغ قابل پرداخت : 20,000 تومان